Avslutade projekt

Fållökna

SOREX har utfört projekt Fållökna åt Sörmland Vatten AB, entreprenaden är nu slutbesiktad.

 

Projektet är ett omvandlingsområde för 100st fastigheter uppdelat i två etapper.

 

Projektet innefattade bland annat ca26,000m3 jordschakt, 3000m3 bergschakt, tillfälliga vägar, upprustning av befintliga vägar, ca 10,000m tryckledningar, 850m självfallsledningar, asfaltering, återställnings arbeten, TA-planer, samordning osv.

 

Beställare: Sörmland Vatten AB

Kontraktssumma: 21milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2207 - 2305

Spont Bollmorabacken

Projektet med Spont i Bollmora slutbesiktades fredagen 11/8 med godkänt resultat och ett mycket lyckat projekt.

Projektet innefattade, omledning av trafik, stor samordning samt borrning av 29st spontrör med en total längd om ca 200m, 48m hammarband, 8 stag och ca 200m2 plåtning.

Vi tackar Beställaren Tyresö kommun och beställar organisationen för ett bra samarbete.


Entreprenaden utfördes på förnyad konkurrens utsättning från ramavtalet med Tyresö Kommun.

 

SOREX har tidigare utfört ombyggnation av hela Granitvägen i Bollmorabacken åt Tyresö Kommun, vi är nu tillbaka för en omgång två, vi tackar Tyresö för tilldelning och ser framemot en bra entreprenad.

 

Beställare: Tyresö Kommun
Kontraktssumma: ca 3milj
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Projekttid: 2306 - 2308

Ältadalen Etapp 2

SOREX har utfört projekt Ältadalen Etapp 2 åt Nacka kommun.

 

Ältadalen Etapp 2 är ett större infrastruktur projekt som är uppdelat i tre del etapper, arbeten påbörjar i "bygghandlings" området.

Projektet är uppdelat i tre etapper där "Bygghandling" representerar turkos färg enligt bilden nedan, "Option 1" representerar rosa färg enligt bilden nedan och "Option 2" representerar parkvägen som ansluter till Option 1 (rosa område).

 

Projektet innefattar jordschakt, massbalansering, VA, EL, Opto, byggnation av amfiteater, smidesarbeten, betongarbeten, parkmöbler och lekutrustning, belysningsanläggning, ca 800m2 gatsten, ca 1000m kantsten av granit, ca 11 000m2 parkområde, plantering av ca 18 000 buskar och 61st träd, ca 19 000m2 asfaltering, målning, skötsel, TA-planer samordning

 

Beställare: Nacka kommun

Kontraktssumma: 22,5milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid:

"Bygghandling", 2104 - 2110

"Opt 1", 2110 - 2209

Bollmorabacken

SOREX har utfört projekt Bollmorabacken åt Tyresö Kommun.

Projektet är ett infrastruktur projekt som innebär ombyggnation av Granitvägen i sin helhet.

Projektet innefattar rivningsarbeten, VA, hantering befintliga ledningar, EL, opto, belysning, omfattande TA-planer, fjärrvärme, deponi massor, sulfid berg, asfaltering, samordning osv.

 

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 15milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: Etapp 1, Juni-December, Etapp 2 o 3 Mars-Okt -22

Wijk Oppgårds (Kompletterings arbeten)

SOREX har utfört kompletterings arbeten till projekt WIJK Oppgård etapp 1.

I samarbete med Upplands Väsby kommun har vi utfört kompletteringar av servis anslutningar, asfalterings arbeten och dikning.

Ankarhagen Jordbromalm

SOREX har utfört projekt Ankarhagen Jordbromalm.

 

Projektet innefattar bearbetning av yta runt fastighet på ca 2800m2, arbeten som ska utföras är, schaktning, rivning asfalt, utläggning förstärkningslager, utläggning bärlager, asfaltering, samordning osv

Projektet påbörjas V.24 och färdigställs innan semestern.

Vi tackar Ankarhagen för förtroendet och ser fram emot bra samarbete.

 

Beställare: Ankarhagen Jordbromalm AB

Kontraktssumma: 3milj

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projekttid: 2206 - 2207

Ramavtal Mark & VA

Sorex utför Mark o VA arbeten inom Ramavtalet med Tyresö Kommun. Sorex tilldelades som nr två i rangordningen av tre kontrakterade entreprenörer. Avtalet löper på 2år med möjlighet till förlängning med 1år i taget, avtalstiden kan max uppgå till 4år.

 

Vi ser fram emot ett givande och långt samarbete.

 

Beställare: Tyresö Kommun

Entreprenadform: Ramavtal

Projekttid: 191101-211101 (med möjlighet till förlängning om 1år per ggn)

Wättinge D1

SOREX har vid förnyad konkurrens på Ramavtal Mark o VA åt Tyresö Kommun tilldelats Wättinge Etapp D1.

Vi är väldigt glada åt att räkna hem nästa etapp av Wättinge, nyligen avslutades Wättinge Etapp E1 och nu fortsätter vi efter semester med Etapp D1.

Projektet innefattar, rivning av 50m bro, VA, ny GC väg, räcken, asfaltering, fjärrvärme,belysning, losshållning berg, spontslädar, TA-planer osv osv

 

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 4,7milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad (Ramavtal)

Projekttid: 2108 - 2111

Södergården Infra

SOREX har tilldelats projekt Södergården Infra åt Tyresö Kommun.

Projektet är ett infrastruktur projekt som i detta fall passar oerhört bra in i orderstocken. SOREX har tidigare tilldelats Bollmorabacken och även andra projekt åt samma uppdragsgivare vilket ger oss möjligheten att skapa synergi effekter mellan projekten.

Projektet innefattar ombyggnation av infrastukturen i Trollbäcken i samband med exploatering av bostäder, Sorex ska utföra ombyggnation av Vendelsövägen, Kärrvägen, Klockvägen, Slättvägen och Svalvägen.

Mer detaljerat innebär det fjärrvärme, VA, belysning, opto, EL, omfattande TA-planer, sanering av mark, schakt för nya väg överbyggnader, asfaltering, samordning osv.

 

 

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 8,4milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2108 - 2112

Bullerplank Petterboda

Bullerplank-Petterboda utförs åt Tyresö Kommun och är ett avrop på Ramavtal Mark o VA.

Projektet innebär nedtagning av träd, byggnation av ca 60m bullerplank, TA-planer osv

 

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 0,6milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad (Ramavtal)

Projekttid: 2105 - 2106

Måttbandvägen

Projektet är en expolatering av 650m gata som omfattar bergschakt om 10 000m3, jordschakt/massbalansering om ca 30 000m3, VA, dagvatten, 1100m granitkantsten, 1600m2 plattor, asfaltering, fräsning, trädplanteringar, belysning, TA-planer osv.

Det är roligt att kunna utföra detta projekt, Måttbandsvägen ligger helt i linje med vår styrka och kompetens inom bolaget.

Vi ser fram emot samarbete med Täby Kommun.

 

 

Beställare: Täby Kommun

Kontraktssumma: 27milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 200824-210930

Wättinge E1

Sorex har vid en förnyad konkurrensutsättning på Ramavtalet Mark o VA åt Tyresö Kommun tilldelats Wättinge E1.

Wättinge E1 är ett anläggningsprojekt som innefattar losshållning av 700m3 berg för breddning av befintlig kurva samt ombyggnation av befintlig gata med tillhörande busshållsplatser, VA arbeten, asfaltering, kantsten, TA-planer osv.

 

 

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 2,2milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad (Ramavtal)

Projekttid: 2104 - 2106

Tyresö Stadspark

Tyresö Kommun har avropat entreprenaden Tyresö Stadspark av Sorex.

Tyresö Stadspark är ett anläggningsprojekt som innebär ombyggnation av en mindre yta i Tyresö Stadpark.

Projektet innefattar rivningsarbeten, ombyggnation, av pumpanordning, betongarbeten, smidesarbeten, kantstöd, asfaltering, planteringar osv.

 

Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: ca 1,2milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad (Ramavtal)

Projekttid: 2103-2105

Wijk Oppgård

Sorex har tilldelats projekt WIJK Oppgård i Upplands Väsby, beställare är Upplands Väsby kommun, entreprenaden är Sorex största enskilda entreprenad sett ur grund kontraktssumma, vi har tidigare haft entreprenader upp till 30milj men WIJK Oppgård blir vårt största kontrakterade projekt.


Projektet är en exploatering av 1600m gata och GC-väg innehållande VA och dagvatten (total längd 4,8km), EL, opto, spontning, diverse rivningar, asfaltering, belysningsarbeten, losshållning berg, jordschakt och masshantering, utlastning av ca 50,000ton massor, TA-planer, samordning osv


Beställare: Upplands Väsby Kommun

Kontraktssumma: 25milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2003-201001 (deltid), slutbesiktning 20210228

EDS-Kyrka

Sorex tilldelas Projekt EDS-Kyrka i Upplands Väsby, beställare är Upplands Väsby kommun.


Projektet innebär nyläggning av ca 900m tryckledningar både vatten och spill varav ca 500m ska förläggas med styrd borrning över en åker, tillfälliga vägar, återställningsarbeten, TA-planer, asfaltering, belysning, påkopplingsarbeten, samordning osv.

Viss del av ledningssträckan löper förbi en kyrka och en kyrkomur, detta kommer ställa höga krav vid genomförande fasen.


Entreprenaden har relativt lång byggtid som sträcker sig till 2020-10-31, kravet för start är dock 2020-04-01. Detta är vårt första projekt åt Upplands Väsby kommun och vi ser fram emot ett bra samarbete.Beställare: Upplands Väsby Kommun

Kontraktssumma: 6,8milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1911-20201031


Odenslunda Etapp 2

Sorex tilldelas Projekt Odenslunda Etapp 2 i Upplands Väsby, beställare är Upplands Väsby kommun.


Projektet utförs som en kapacitets ökning på befintligt system och innefattar nyläggning av ca 200m självfall och tryckledningar, i samband med detta byggs även befintlig väg om med ny asfalt och GC-bana, befintligt VA system slopas vid färdigställande, utöver detta så utförs granitkantsten, belysning, gräsmatta, tillfälliga vägar, återställningsarbeten, TA-planer, asfaltering, påkopplingsarbeten, samordning osv.


Detta är vårt andra tilldelade projekt åt Upplands Väsby kommun och vi ser fram emot ett bra samarbete även på detta projekt.Beställare: Upplands Väsby Kommun

Kontrakssumma: 5milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1911-20200529

TBO Haglinds (Klenavägen)

Sorex utför arbeten åt TBO Haglinds AB i Vendelsö (Klenavägen).


TBO ska utföra en totalrenovering av fasad, tak och balkonger på sju st huskroppar i Vendelsö (Klenavägen).


Sorex startade upp i Måndags V.39 med etablerings och P-ytor inför TBO:s byggstart och till våren -2020 väntar återställningsarbeten/finplanering.


 

Beställare: TBO Haglinds AB

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1909-202012

Nyfors förändringsplan

Området Nyfors ska förberedas för permanent boende och Sorex har tilldelats entreprenaden.


Projektet är ett större projekt och innefattar rivning av belysning, asfalt, skogsröjning, och diverse anläggnings kompletteringar, trafik avstängningar, ca 5000m3 jordchakt, losshållning av ca 2600m3 berg, nybyggnation av befintliga vägar o parkeringsyta, vägräcken, kantsten av betong, ny belysnings anläggning, El o opto, dagvattenledningar, VA i ett speciellt förfarande med isolering och värmekabel (Eltas system), ca 13 000m2 asfaltering.


Projektet kommer att starta ca Februari -19.


Beställare: Tyresö Kommun

Kontraktssumma: 27milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1901-191031

VA-Utbyggnad Ekerövallen

Projektet innefattar nybyggnation av ca 680m väg med VA, samordning, fjärrvärme, el, opto kanalisation osv, ca580m ombyggnation av befintlig väg o GC-väg, byggnation av två mindre p-ytor, parkeringsräcken, asfaltering, losshållning berg, schaktslädar, komplett belysnings anläggning, målning, kantstöd i betong, betongmarksten, rivning av en st mindre byggnad osv.Beställare: Roslagsvatten AB

Anbudssumma: 23milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1811-191031

Stenby Etapp 3

Sorex tilldelas Stenby Etapp 3, Beställare är Eskilstuna Kommun.


Projektet är ett exploateringsområde på ca 300m som innefattar vägar, gc-vägar, komplex VA läggning, el/opto kanalisation, hantering av deponi massor, anläggande av dagvattendamm, rivning av gamla ledningar, TA-planer, samordning osv.


Projektet kommer att förberedas innan semester för att kunna starta direkt därefter.


 

Beställare: Eskilstuna Kommun

Anbudssumma: 7,2milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1808-181130

BRF Kyrkbacken

Sorex får uppdrag av BRF Kyrkbacken i Solna att utföra renovering av deras innergård.


Uppdraget omfattar en komplett upprustning i form av rivning av alla gamla ytskikt, nyläggning av asfalt och gräsytor, cykelställ, grillplatser, stor lekplats, planteringar, cortenstål, kantstöd i btg, papperskorgar och diverse andra anläggningskompletteringar osv osv.


Projektet beräknas starta under v.35/v.36 och färdigställas så snart som möjligt, vi ser framemot ett bra samarbete och ett roligt projekt.Beställare: BRF Kyrkbacken

Anbudssumma: 1,85milj

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projekttid: 1808-1810

GC-Västerleden

Sorex tilldelas projekt GC-Västerleden som är nyproduktion av en GC-väg längs med Västerleden som sträcker sig mellan K-rauta till Torshällavägen i Eskilstuna.


Beställare är Eskilstuna kommun och projektet innefattar nyproduktion av ca 1,5km GC-väg, asfaltering 4500m2, diverse rivning, jordschakt, massbalansering, kantstöd i betong samt spikade, plattläggning, skyltar, belysning, VA, EL och opto, TA-planer, samordning osv


Beställare: Eskilstuna Kommun

Anbudssumma: 3,1milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1809-181115

ELP Norra

Sorex bygger ELP Norra.


Projektet är en vägbyggnation med gc vägar om ca 2km som innebär masshantering om ca 28000m3, urgrävningar, losshållning, ca 17 000m2 bentonit matta, asfaltering ca 26000m2, VA ledningar ca 4km, el kanalisation, elkablar, belysningstolpar osv.

 


Beställare: Eskilstuna Kommun

Anbudssumma: 21milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1802-180831

Bergkullevägen


Sorex tilldelas projekt Bergkullevägen i Knivsta Kommun.


Projektet är ett akut jobb åt Roslagsvatten AB som innefattar ca 100m VA, losshållning av berg samt återställning av befintlig väg.


Projektet startar omgående och ska stå klart 180915Beställare: Roslagsvatten AB

Anbudssumma: 1milj

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projekttid: 1808-180915

Bergshamra VA


Projektet startas upp i produktion V.49, projektet innefattar nyanläggning av opto och VA-Ledningar ca 1,5km i bef gc-väg, losshållning av berg, hantering av trafik (TA-Planer), asfaltering/återställning av bef GC-väg, hammarborrningar under bef väg osv.Beställare: Norrtälje Kommun

Anbudssumma: 6,3milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1711-1805

Fredrikstrandsvägen

Sorex vinner upphandlingen Fredrikstrandsvägen, beställare är Roslagsvatten och projektet är beläget på Ekerö.


Projektet är en byggnation av drygt 500m lokalgata som innefattar losshållning av berg, jordschakt/massbalansering, VA, el och opto kanalisation, spontning, byggnation av dagvattendamm, belysningsarbeten, asfaltering osv.


Det är väldigt roligt att vinna denna upphandling, dels är det ett spännande projekt samt en ny beställare, vi ser fram emot ett roligt och utmanande projekt.


Projektet kommer att starta efter semestern, innan detta kommer planering, strukturering och inköp att utföras.


 

Beställare: Roslagsvatten

Anbudssumma: 11milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 170701-180228 (vissa arbeten är undantagna och ska slutbesiktas senast 180415)

Östhamra VA

Projektet är ett mindre projekt som innefattar 110m VA, losshållning av berg, jordschakt, byggnation av tillfällig väg, återställningar osv.


Östhamra VA kommer att startas upp i mitten av April-18.


Beställare: Norrtälje Kommun

Anbudssumma: 1,1milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1804-1806

Byte av Dagvatten ledning


Projektet innefattar rivning av 103m bef dagvatten ledning av btg dim 400 samt läggning av ny btg ledning dim 400, rivning och sättning av 2st nya btg brunnar dim 1000, rivning av betong taxibana, hantering av deponimassor, lastfördelande nät, asfaltering osv.


Projektet är beläget inne på Uppsala Flygplats, startar omgående och ska stå klart i slutet på November -17.


Beställare: Fortifikationsverket

Anbudssumma: 1,1milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 1710-1711

Uppställning bakom arenan

Sorex vinner upphandlingen avseende Projekt "Uppställning bakom arenan" åt Eskilstuna kommun.


Projektet innefattar anläggande av en stor parkeringsyta, mer detaljerat innefattar projektet ca 6000m2 i yta varav 5000m2 ska anläggas med asfalt och resterande ytor som grönytor.


Vidare så ska 120m stödmur anläggas, dagvattenhantering, el kanalisation, kantstöd, diverse smidesarbeten, btg platta (för uppställning av sopkomprimator), stängsel med taggtråd osv.


Projektet kommer att startas omgående och vi hoppas på att kunna färdigställa projektet långt innan ramen för uppsatt sluttid.


 

Anbudssumma: 4,3milj

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekt tid: 1705-1711

Jagbacken Etapp 2

Projektet avser bla röjning skog, stubbrytning, sanering av bef jordmassor, spontning, vägar och VA, pumpstation, belysnings kanalisation, belysningsarbeten, asfaltering osv


I och med denna entreprenad så växer Sorex och vi har rekryterat en Platschef till detta projekt.


Innan semestern kommer vissa förberedelser att utföras och vi beräknar byggstart till mitten av September, projektet ska stå färdigt senast Maj -17.


Beställare: Strängnäs Kommun

Entreprenad form: Utförande Entreprenad

Kontraktsumma: Ca 8,300,000kr

Finningerondellen

Detta är vårat andra projekt som vi nu ska starta upp tillsammans med Strängnäs kommun.


Projektet är ett ny exploateringsområde och avser bla röjning skog, stubbrytning, massbalansering, vägar och VA, losshållning berg, belysnings kanalisation, belysningsarbeten, plattläggningar, asfaltering osv.


Diverse förberedelse arbeten kommer att utföras innan semester och byggstart planeras till mitten av September, projektet ska stå färdigt senast Maj -17.


Beställare: Strängnäs Kommun

Entreprenad form: Utförande Entreprenad

Kontraktsumma: Ca 6,855,000kr

KV Nätet

Sorex ska nu utföra sitt första projekt åt Eskilstuna Kommun, efter en andra upphandlings omgång där vi ännu en gång gått in med våra effektiva och innovativa lösningar i anbudsskedet så slutande detta i en positiv tilldelning för Sorex.


Projektet är ett exploateringsområde i centrala Eskilstuna och avser bla byggnation av nya vägar och VA, kantsten, rivning av betong konstruktioner, hantering av deponi massor, belysnings kanalisation, belysningsarbeten, asfaltering, fräsning men även resparation/restaurering av befintliga vägar som Knut Hellbergsgatan samt Elenoragatan.


Projektet ska stå färdigt senast 16/12-16.


I och med att vi nu vunnit denna entreprenad så växer Sorex ännu mer och vi behöver bli fler erfarana Platschefer i företaget, läs mer under "Lediga tjänster" på hemsidan.


Beställare: Eskilstuna Kommun

Entreprenad form: Utförande Entreprenad

Kontraktsumma: Ca 7,570,000kr

Sika Industriområde Etapp 2

Projektet avser bla röjning skog, stubbrytning, losshållning och massförflyttning av ca 17000m3 berg, ca 19000m3 vegetation/jordschakt. Byggnation av 2st dammar, 1100m VA ledningar och vägar, belysnings kanalisation, belysningsarbeten, asfaltering, målning osv.


Nu närmast sker inköp inför byggstart, etablering på plats och produktionsstart kommer att ske 23/5, projektet ska stå färdigt senast 16/12-16.


Beställare: Norrtälje Kommun

Entreprenad form: Utförande Entreprenad

Kontraktsumma: Ca 17,000,000kr

Copiad Telecom

Sorex Entreprenad utför justering och asfalteringsarbeten åt Copiad Telecom AB.


Moderbolaget Hellstens Bygg & Entreprenad AB utför idag schaktningsarbeten för bla fiber kabel åt Copiad Telecom, i och med ett bra sammarbete och en nöjd kund så kunde vi nu landa i denna asfalts entreprenad.


Entreprenaden innefattar ca 15 000m2 justering och asfaltering i området Gnesta med omnejd, avrop kommer att ske löpande.


Beställare: Copiad Telecom AB

Entreprenad form: Utförande Entreprenad

Kontraktsumma: 3,255,000kr