Kvalité & Miljö

Verksamheten


Sorex Entreprenad eftersträvar alltid att uppnå den bästa kvaliteten i vår verksamhet. Vårt mål är att genom stort engagemang hos vår personal och tillsammans med kunder och leverantörer uppnå rätt kvalitet på de tjänster vi levererar.


Detta innebär att det så långt det är möjligt skall gå att mäta och kontrollera att vi uppnår utlovad kvalitet.


Vårt utvecklingsarbete ska vara systematiskt, heltäckande och uppfylla fastställda normer och standarder samt vara väl förankrat hos alla våra medarbetare. Vår organisation skall därmed genomsyras av ständiga förbättringar.


Vi arbetar för att minimera all påverkan på miljön genom ständiga förbättringar och effektiviseringar i våra leveranser. Vår miljöpolicy och våra arbetsmetoder följer inriktning och direktiv i ISO 14001.

Vad vi strävar efter

Vi arbetar ständigt för att:


• Uppfylla kundkrav, miljökrav enligt lagstiftning och andra relevanta krav

• Hantera avfall säkert och ansvarsfullt

• Minska förbrukning av naturresurser och utsläpp, bland annat med stöd av effektiva transporter och kommunikationer

• Uppträda och arbeta på ett ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt

• Samverka med leverantörer och kunder i syfte att minska den totala miljöbelastningen, bland annat genom att välja miljöanpassade kemikalier, maskiner och material

• Sorex Entreprenad AB ska ständigt förnya och förbättra miljöledningssystemet

Kvalité- och miljömål 2023

Syftet med miljömålsarbetet är att det ska leda till kontinuerliga och konkreta miljöförbättringar i vår verksamhet.

Sorex Entreprenad AB har fyra konkreta miljömål för 2023, som ska säkerställa att de övergripande miljömålen uppnås.


• Minimera resursförbrukning

Sorex Entreprenad AB ska sträva efter att minimera sin resursförbrukning genom att effektivisera användning av energi och råmaterial.


• Minska användningen av fossila bränslen

Sorex Entreprenad AB ska arbeta för att begränsa klimatpåverkan genom att minska användningen av fossila bränslen inom bolaget.


• Minska miljöpåverkan från fordon och maskiner

Sorex Entreprenad AB ska minska miljöpåverkan från sina fordon och maskiner genom att effektivisera dem och använda så miljövänlig utrustning som möjligt.


• Minimera miljöpåverkan från vår verksamhet på mark, vatten och luft

Sorex Entreprenad AB ska arbeta för att förebygga och minimera den påverkan vår produktion har på mark, vatten och luft.