MENY

Kvalite och Miljö

Sorex Entreprenad eftersträvar alltid att uppnå den bästa kvaliteten i vår verksamhet. Vårt mål är att genom stort engagemang hos vår personal och tillsammans med kunder och leverantörer uppnå rätt kvalitet på de tjänster vi levererar.

Detta innebär att det så långt det är möjligt skall gå att mäta och kontrollera att vi uppnår utlovad kvalitet.

Vårt utvecklingsarbete ska vara systematiskt, heltäckande och uppfylla fastställda normer och standarder samt vara väl förankrat hos alla våra medarbetare. Vår organisation skall därmed genomsyras av ständiga förbättringar.

Vi arbetar för att minimera all påverkan på miljön genom ständiga förbättringar och effektiviseringar i våra leveranser. Vår miljöpolicy och våra arbetsmetoder följer inriktning och direktiv i ISO 14001.

Vi arbetar ständigt för att:

• Uppfylla kundkrav, miljökrav enligt lagstiftning och andra relevanta krav
• Hantera avfall säkert och ansvarsfullt
• Minska förbrukning av naturresurser och utsläpp, bland annat med stöd av effektiva transporter och kommunikationer
• Uppträda och arbeta på ett ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt
• Samverka med leverantörer och kunder i syfte att minska den totala miljöbelastningen, bland annat genom att välja miljöanpassade kemikalier, maskiner och material
• Sorex Entreprenad AB ska ständigt förnya och förbättra miljöledningssystemet

Copyright © SOREX Entreprenad AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB